Informatiebijeenkomst pilot geboortezorgplan terugkijken

8 juni 2023

De landelijke projectgroep geboortezorgplan heeft een format ontwikkeld voor een digitaal geboortezorgplan. Doel van het geboortezorgplan is de regiefunctie van de cliënt te bevorderen en de cliënt te ondersteunen tijdens haar gehele geboortezorgtraject. Eindoplevering van het project is een inhoudelijke format voor een landelijk gedragen integraal geboortezorgplan waarmee ook de softwarelevenranciers van PGO’s aan de slag kunnen. Dit format is geen statisch product. Het zorginhoudelijke format is een kapstok voor informatie en voorlichting aan de cliënt waarin verwezen wordt naar actuele teksten, animaties, filmpjes en keuzehulpen die informatie op maat geeft aan de cliënt, aangepast aan de fase van haar zwangerschap. Met de informatie kan de cliënt geïnformeerde keuzes maken voor haar persoonlijk zorgpad. Tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 8 juni werden de plannen voor een eerste pilot toegelicht. Bekijk hieronder de bijeenkomst:

Op zoek naar VSV’s voor de pilot

De projectgroep heeft de wens uitgesproken eerst een pilot op te zetten met de ontwikkelde informatiekaarten om de toegevoegde waarde, volledigheid en gebruiksvriendelijkheid te toetsen. Dat betekent dat cliënt, zorgaanbieders en zorgorganisaties de bestaande inhoud van het geboortezorgplan testen. Dan wordt getest of mensen begrijpen welke informatie ze krijgen, of de verloskundige er goed mee uit de voeten kan, of de informatie niet overlapt met andere informatie die cliënten krijgen.  Als de inhoud voldoet kan gewerkt worden aan de digitalisering van het geboortezorgplan: het uitwisselen van gegevens tussen de diverse zorgaanbieders en tussen zorgaanbieder en cliënt.

Over het format geboortezorgplan

De landelijke projectgroep geboortezorgplan heeft een zorginhoudelijk format uitgewerkt voor het digitaal geboortezorgplan. Dit is gemaakt met zorgverleners en de landelijke partijen.

Het zorginhoudelijke format bestaat uit 3 onderdelen: 

  1. Persoonlijke informatie: Het is belangrijk dat de zorgverlener de zwangere kent: wie is deze zwangere, hoe wenst zij haar zorg te ontvangen en wat moet ik over haar weten om goede zorg te kunnen verlenen? Dit zorgt er deels voor dat de zwangere niet steeds haar verhaal opnieuw moet doen, maar voor een belangrijk deel ook dat de voor haar belangrijke doelen of aandachtspunten op basis van de keuzes die zij gemaakt heeft, niet vergeten worden tijdens het proces van zwangerschap, bevalling, kraamperiode. Deze informatie wordt middels een standaardlijst met (open) vragen vastgelegd voor alle zorgverleners. 
  • Persoonlijk zorgpad: Een overzichtelijk schema welke controles/ onderzoeken er afgesproken zijn en bij wie (naam en functie zorgverleners). Dit zorgpad is persoonlijk en wordt samen met de coördinerend zorgverlener vastgesteld afhankelijk van de evt. medische en/of sociale indicatie van de zwangere (het regionaal geldende basis zorgpad, wel of niet aangepast op basis van indicaties). 
  • Geïnformeerde keuzes, afspraken en doelen op basis van uitgewerkte onderwerpen: Lijst van topics waarover zwangere gewenst de benodigde informatie krijgt om tot geïnformeerde keuzes, afspraken en doelen te komen. Zowel de zwangere als de coördinerend zorgverlener kunnen deze punten op contactmomenten agenderen. Aan de coördinerend zorgverlener de taak te bewaken dat al het noodzakelijke uiteindelijk behandeld en vastgelegd is. De keuzes worden vastgelegd in het geboortezorgplan

Achtergrond format Geboortezorgplan & projectgroep

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat de zwangere en de coördinerend zorgverlener volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming een individueel geboortezorgplan opstellen. In de contacten met VSV’s en de geboortezorgpartijen kwam naar voren dat het ontwerpen van zo’n individueel geboortezorgplan op VSV niveau nog niet eenvoudig is. Er was behoefte aan een landelijk format waar de eigen regio op voort kan borduren. De KNOV en het CPZ hebben de krachten gebundeld en er werd een projectgroep individueel geboortezorgplan opgericht. Deze projectgroep bestond uit een gemandateerde afvaardiging van de NVOG, KNOV, NVK, BO en de PFN. CPZ coördineerde en faciliteerde deze groep en bewaakte het integrale karakter van de uitkomsten. Gezamenlijk wordt gekeken hoe dit te ontwerpen format gaat passen in toekomstige PGO’s en bruikbaar is voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Vanuit de landelijke projectgroep zijn informatiekaarten ontwikkeld over verschillende onderwerpen in het geboortezorgplan.


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
28 maart 2024
Cliëntparticipatie

Publiekswebsite over gezond zwanger worden

Op www.strakszwangerworden.nl staat veel informatie over belangrijke onderwerpen die met gezond zwanger worden te maken hebben. Ook kunnen mensen met een kinderwens...