inzicht in indicatoren integrale geboortezorg 2020

28 juli 2021

Het Zorginstituut Nederland publiceert jaarlijks openbare kwaliteitsgegevens over Integrale geboortezorg. Per VSV zijn de (openbare) metingen te bekijken. Het complete overzicht is op Zorginzicht te vinden. In dit openbare databestand zijn de data op naam van het VSV bekend. De zorginhoudelijke indicatoren zijn op MijnPerined te vinden.

Over de verslagjaren 2017 tot en met 2020 zijn databestanden te downloaden. Het CPZ heeft de belangrijkste resultaten op een rijtje gezet.

De meeste VSV’s bieden een individueel geboortezorgplan aan. Uit onze belronde met VSV’s blijkt dat dit plan meestal wordt geïnterpreteerd als een ‘bevalplan’. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

In 2020 is het bij ongeveer 15% van de VSV’s mogelijk alle zorgverleners binnen een VSV te laten beschikken over de informatie die is vastgelegd in het cliëntendossier van de zwangere. In de ZIG wordt gesproken over een Perinataal Webbased dossier. De gedachte om te komen tot 1 perinataal webbased dossier is in de Nederlandse geboortezorg inmiddels verlaten. O.l.v. BabyConnect wordt momenteel gewerkt aan het naadloos communiceren van de verschillende elektronische patiëntendossiers met elkaar. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

Uit de indicatoren blijkt dat in 2020 bij 50% van de VSV’s iedere zwangere een coördinerend zorgverlener heeft. Uit de belronde blijkt echter dat het begrip ‘coördinerend zorgverlener’ niet eenduidig wordt geïnterpreteerd. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

Bijna alle VSV’s hebben een MDO. Of de indicator (bespreken íedere zwangere) nu precies de intentie van de ZIG weergeeft (bespreken op basis van risico-inschatting) is een onderwerp binnen de evaluatie ZIG.

Een kleine 40% van de VSV’s werkt met een adviesraad van zwangeren en jonge ouders.


Lees ook

11 juli 2024
Kwaliteit

Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...