Nieuws Digitale besluitvorming binnen VSV&...

Digitale besluitvorming binnen VSV's en IGO's

4 mei 2020

In de huidige coronatijd komt de vraag op of besluitvorming binnen VSV’s en IGO’s al dan niet digitaal kan. Aanleiding hiervoor is mede de recente spoedwet digitale besluitvorming. De wet is recent vastgesteld voor in eerste instantie decentrale overheden en geldt tot 1 september 2020. Soms kan deze spoedwet ook ruimer uitgelegd worden. Hiervoor verwijzen wij naar bijgaande link Ruimere uitleg spoedwet

Hoe werkt dit dan verder voor VSV’s en IGO’s?

Het is van belang om naast deze spoedwet in de eigen statuten na te gaan of deze bepalingen voorkomen zoals bijvoorbeeld de onderstaande CPZ modelstatuten vereniging:

Artikel 9.7 CPZ modelstatuten

Aan bestuursvergaderingen kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen.

Artikel 10.8 CPZ modelstatuten

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij de notulen van de bestuursvergaderingen bewaard.

De eigen statuten kunnen hierop niet zo maar worden aanpast. Wel is het een overweging om, mits niet strijdig met de statuten, het huishoudelijk reglement met soortgelijke bepalingen uit te breiden.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan svp hiervoor de juridische module van de VSV toolkit. Of stel een vraag via juridischehelpdesk@collegepz.nl


Lees ook

28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...
20 januari 2022
Corona

Wijziging quarantainebeleid COVID-19 voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Vanwege de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen in Nederland door de omikronvariant en het reële risico op ontwrichtende effecten...