Digitale besluitvorming binnen VSV's en IGO's

Overzicht
Home > nieuws > Digitale besluitvorming binnen VSV's en IGO's

In de huidige coronatijd komt de vraag op of besluitvorming binnen VSV’s en IGO’s al dan niet digitaal kan. Aanleiding hiervoor is mede de recente spoedwet digitale besluitvorming. De wet is recent vastgesteld voor in eerste instantie decentrale overheden en geldt tot 1 september 2020. Soms kan deze spoedwet ook ruimer uitgelegd worden. Hiervoor verwijzen wij naar bijgaande link Ruimere uitleg spoedwet

Hoe werkt dit dan verder voor VSV’s en IGO’s?

Het is van belang om naast deze spoedwet in de eigen statuten na te gaan of deze bepalingen voorkomen zoals bijvoorbeeld de onderstaande CPZ modelstatuten vereniging:

Artikel 9.7 CPZ modelstatuten

Aan bestuursvergaderingen kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen.

Artikel 10.8 CPZ modelstatuten

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij de notulen van de bestuursvergaderingen bewaard.

De eigen statuten kunnen hierop niet zo maar worden aanpast. Wel is het een overweging om, mits niet strijdig met de statuten, het huishoudelijk reglement met soortgelijke bepalingen uit te breiden.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan svp hiervoor de juridische module van de VSV toolkit. Of stel een vraag via juridischehelpdesk@collegepz.nl