Clientervaringen meten met de PREM Integrale Geboortezorg in 2022 en 2023

13 oktober 2021

De werkgroep Indicatoren streeft ernaar om om vanaf verslagjaar 2023 landelijk de cliëntenervaringen te meten met de PREM Integrale Geboortezorg op VSV-niveau. Meten met de PREM komt dan in plaats van het meten van de  NPS+, die verplicht is sinds 2018.

Proces PREM op stoom

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen – inclusief de Federatie VSV’s – vertegenwoordigd zijn, heeft het afgelopen jaar samen met o.a. de onderzoekers uit het BUZZ-project en het STEM-project een aantal PREM-vragen geselecteerd voor een compacte screeningslijst met cliëntervaringsvragen. De selectiecriteria voor deze vragen zijn : 

  • onderwerpen die geprioriteerd zijn door cliënten en zorgverleners,
  • vraagstelling op eenvoudig taalniveau (zg. B1 )
  • en bij voorkeur al gevalideerde vragen uit de ICHOM-set en de ziekenhuis-set. 

Midden 2021 heeft een validatiemeting van de PREM plaatsgevonden. Kort gezegd houdt dit in dat we toetsen of de vragenlijst meet wat die moet meten. Het resultaat was positief. Momenteel slaan we in de werkgroep Indicatoren IG nog een laatste analyseslag om vragen die overlappen of minder van belang blijken, te verwijderen. We streven ernaar de vragenlijst eind 2021 definitief te hebben.

Van NPS naar PREM

In 2022 kan met de PREM IG al optioneel worden gemeten. Een en ander is nog afhankelijk van financiering. Ook is nog niet bekend vanaf wanneer via een automatisch meetsysteem gemeten kan worden. De verwachting is in de 2e helft in 2022. Waarschijnlijk zal ook in 2022 het meten van de NPS nog verplicht zijn. In verslagjaar 2023 wordt de NPS+ lijst dan definitief vervangen door de PREM Integrale geboortezorg.

We houden jullie middels de nieuwsbrief op de hoogte.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...