AO Zwangerschap en Geboorte: Levendig en op toekomst gericht debat

10 december 2020

Op donderdag 10 december 2020 vond het AO Zwangerschap en Geboorte plaats. De kamer vroeg aandacht voor o.a. leefstijlpreventie, tolkentelefoon, corona-groei-echo’s, integrale bekostiging, perinatale sterfte en prenatale screenings. Minister Tamara van Ark startte haar beantwoording van de eerste termijn met het benoemen van de passie die ze bij deze bevlogen geboortezorgberoepsgroep heeft ervaren.

Eigen bijdrages in de geboortezorg

Een aantal kamerleden pleitte voor het afschaffen of het inkomensafhankelijk maken van eigen betalingen in de geboortezorg. Juist voor de meest kwetsbaren is een financiële barrière niet wenselijk. Bewindsvrouwe Van Ark hield de aanwezigen voor zich gehouden te weten aan de afspraken die gemaakt zijn rond het zorgpakket. Kamerleden opperden het onderwerp mee te nemen in de formatie van het nieuwe kabinet volgend jaar.

Integrale Bekostiging: knoop om te ontwarren

Over integrale bekostiging werden zeer uiteenlopende vragen aan de minister gesteld. Sommige kamerleden wezen op de noodzaak van het kunnen blijven experimenteren met bekostiging. Daar moet ruimte voor blijven. Vragen werden gesteld over doel en middel: nu een aantal partijen het nog niet eens is over de ‘stip op de horizon’; hoe kan er dan betere integrale geboortezorg uit voort komen; geboortezorg waar de zwangere vrouw centraal staat? Andere kamerleden betoogden juist dat het allemaal veel en veel te lang duurt met de invoering van integrale bekostiging. Minister van Ark gaf tijdens de beantwoording aan dat de huidige experimenten met integrale bekostiging hebben bewezen een verbeterde samenwerking tot resultaat te hebben. Daarmee staat de belangrijkste pijler centraal. Wél benadrukte de minister het belang van een gezamenlijk perspectief. Integrale bekostiging gaat er komen. Maar wat er met monodisciplinaire bekostiging gaat gebeuren is nog onderwerp van debat. Daarom heeft de minister nu 6 maanden uitgetrokken om met de meest betrokken branchepartijen (Bo geboortezorg, KNOV, NVOG, Nederlandse Patiëntenfederatie) in gesprek te gaan en te werken aan een breder draagvlak.

Preventie en leefstijl: van groot belang

De kamer sloot eensgezind de rijen over de boodschappen in het RIVM-rapport ‘Beter Weten. Een beter begin’ en de daarin genoemde toenemende risicofactoren rond vroeggeboorte en babysterfte. ‘Obesitas’ werd in een breder perspectief geplaatst. Kan er niet vaart worden gemaakt met de ‘suikertaks’? Staatssecretaris Blokhuis heeft toegezegd om per brief op deze onderwerpen terug te komen.

Babysterfte en Sociaaleconomische factoren

De kamer heeft breed haar zorg uitgesproken over de stagnatie van de daling van de babysterfte. Sociaaleconomische factoren mógen geen rol spelen. Dat er nu uitkomstverschillen die gerelateerd zijn aan opleiding, inkomen, armoede en herkomst van de moeder is onacceptabel. Minister Van Ark gaf aan met alle geboortezorgpartijen aan verbeterplannen te gaan werken. Zij is zeer gemotiveerd om de cijfers te laten dalen. Verbreding naar het sociaal domein is hier een must. Staatssecretaris Blokhuis wees in dit kader op het belang van Kansrijke Start.

Kraamzorg

De kamercommissie wilde van de minister duidelijkheid over de betalingen van de wachtdienstregeling voor kraamverzorgenden. Van Ark gaf aan dit volgend jaar mee te nemen in het onderzoek. De ambitie is duidelijk: de kraamzorg moet ook voor werknemers een aantrekkelijke sector worden.

Levendig

Zoals de minister haar beantwoording startte door de bevlogenheid van de beroepsgroep te benoemen, zo was ook het debat te kenmerken: we zagen een gepassioneerd en bij vlagen fel debat dat uiteindelijke gericht was op samen beter. Uitgesproken intenties en uitgestoken handen werden aangegrepen om sámen met de beroepsgroepen de kwaliteit van de geboortezorg nog verder te verbeteren en samen in te zetten op de beste start voor elke baby en elk gezin.


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...