Aanlevering betrouwbare indicatoren integrale geboortezorg niet mogelijk

24 juni 2022

Betrouwbaar beeld over indicatoren Integrale geboortezorg 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 verslagjaar 2021 niet mogelijk

Het blijkt momenteel niet mogelijk bovengenoemde indicatoren voldoende volledig aan te leveren zodanig dat er een betrouwbaar landelijk beeld kan worden weergegeven. De geboortezorgpartijen, verenigd in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg*, hebben het Zorginstituut Nederland geadviseerd deze indicatoren over verslagjaar 2021 niet aan te leveren. Voor een betrouwbaar beeld ontbreken te veel data. De Patiëntenfederatie Nederland neemt in deze kwestie een afwijkend standpunt in en is vóór aanlevering, maar dan begeleid door een disclaimer. De werkgroep indicatoren betreurt de gang van zaken ten zeerste, vooral ook omdat er in de afgelopen periode door alle partijen hard is gewerkt om alsnog uiterlijk 1 juli de betreffende indicatoren bij Zorginstituut Nederland aangeleverd te krijgen.

De indicatoren over 2021. Met de aanlevering van een deel van deze indicatoren is een probleem ontstaan.
Hard gewerkt na vertraging in Verloskundig Informatiesystemen

In maart van dit jaar werd duidelijk dat het niet lukte om vóór de oorspronkelijke deadline medio april de 2021-gegevens voor de zorginhoudelijke geboortezorg-indicatoren in OmniQ aangeleverd te krijgen. Met name vanuit de eerstelijns verloskunde ontbraken de nodige records, dit vooral door vertraagde implementatie van een nieuwe aanlevermethodiek in de Verloskundige informatiesystemen. In de tussentijd zijn binnen de geboortezorg door de verschillende partijen de nodige acties uitgevoerd om adequate aanlevering alsnog te realiseren. CPZ, Perined, Babyconnect, KNOV en VWS hebben hiertoe de handen ineengeslagen. Ondanks alle inspanningen van partijen en verloskundigenpraktijken ontbreken toch nog zo’n 20.000 2021-records. Dit is te veel om over 2021 adequate geboortezorg-indicatoren te kunnen realiseren, temeer daar – door ongelijke verdeling over het land – de waarden voor afzonderlijke Verloskundige Samenwerkingsverbanden aanzienlijk kunnen afwijken. Op basis hiervan kan geen betrouwbare publicatie van deze indicatoren over dat verslagjaar plaatsvinden.

Alsnog zoveel mogelijk data alsnog te verzamelen

Voor de korte termijn is afgesproken met partijen dat dit jaar nog steeds gestimuleerd zal worden om de Perinedaanlevering vanuit de praktijken zo volledig mogelijk te maken zodat in het najaar de VSV’s voor het leren en verbeteren MijnPerined kunnen raadplegen. Daarnaast zal ook in het najaar bekeken worden of er voldoende data zijn aangeleverd. De werkgroep zal zich dan beraden op vervolgstappen. Daarbij moet de afweging gemaakt worden tussen het enerzijds completeren van het overzicht van indicatoren door de jaren heen in het Openbaar Databestand (ODB) van ZiN en anderzijds de inspanningen die de ziekenhuizen opnieuw moeten plegen om alsnog de data te accorderen en door te leveren. Bij doorlevering aan het ODB kan de Patiëntenfederatie Nederland dit gebruiken voor keuze-informatie en de zorgverzekeraars voor de zorginkoopgesprekken.

Gebruiksvriendelijke tool

Onlangs is door het Zorginstituut Nederland een gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld om het databestand van de aangeleverde indicatoren door de jaren heen te raadplegen. Deze is te bekijken via een openbare “skitool”: Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (dhd.nl). De werkgroep Indicatoren zou het zeer betreuren als in dit overzicht verslagjaar 2021 gaat ontbreken.

Naar een verbetering van het proces

Voor de middellange termijn worden acties ondernomen om te voorkomen dat een en ander zich weer voordoet. Met ondersteuning van VWS is een auditproces gestart over het gehele registratie en aanlevertraject. Dit borgt de gezamenlijke verbeteraanpak van alle partijen zodat iedere partij de actiepunten die uit de audit voortkomen oppakt. Daarnaast wordt voor een goede aansturing van de gegevensuitwisselingsprocessen o.l.v. BabyConnect gewerkt aan de invulling van de innovatie en beheercyclus gegevensuitwisseling in afstemming met alle betrokken partijen en de softwareleveranciers.


* De volgende partijen hebben zitting in deze landelijke werkgroep voorgezeten door het CPZ; KNOV, Bo Kraamzorg, NVOG, NvK, Federatie VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de NVZ.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...