Incidentenmeldingen

De PDCA-cyclus kan ook gebruikt worden om van incidenten te kunnen leren. Hierbij is het van belang dat alle incidenten en bijna-incidenten worden gemeld. Helaas wordt dit nog vaak als een administratieve handeling gezien dat als lastig en overbodig wordt ervaren. Na een (verplichte) melding onderzoekt het VSV het incident volgens een bepaalde methodiek. Dit geeft inzicht in o.a. basisoorzaken van incidenten, waardoor een verbeterplan opgesteld kan worden, dat naar de Inspectie wordt toegestuurd. Door de resultaten van het onderzoek en het verbeterplan te bespreken in een perinatale audit of MIO, kan het incident gebruikt worden om met elkaar van te leren.  

Vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem kunnen trends gesignaleerd worden, die vervolgens input leveren voor een diepgaande incidentanalyse wat kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg. Zorg ervoor dat er binnen je VSV iemand verantwoordelijk gesteld wordt om een database bij te houden met de basisoorzaken die regelmatig voorkomen. Hier kunnen gericht verbeteracties op worden ingezet. Vervolgens maken nieuwe analyses inzichtelijk of dergelijke incidenten ook minder voorkomen.  

Voor meer informatie: zie website van Patient safety company