Wordt het ook mogelijk om de verschillende indicatoren in onderlinge samenhang te analyseren, bijvoorbeeld het slagen van borstvoeding in relatie tot AOI-5 score? Dit geeft mogelijk extra informatie om je scores te interpreteren.

Zeker. De onderlinge samenhang is het uitgangspunt van de complete indicatorenset.  AOI-­‐5, Aard van de zorg (spontaan/instrumenteel/sectio C), Plaats van de zorg (thuis/poliklinisch/klinisch), Borstvoedingsindicator en de cliëntervaringen horen bij elkaar en moeten in hun samenhang het leer-­‐ en verbeterproces van het VSV op gang brengen.
Aan te raden is om een systeem voor een cyclische beoordeling van de kwaliteit in te voeren bij het VSV, bijvoorbeeld de PDCA-­‐cyclus (Plan, Do, Check, Act).