Disclaimer

Het College Perinatale Zorg (CPZ) neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van hem gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en actueel is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en er kan da nook geen garantie worden gegeven dat deze informative volledig juist is of bijgewerkt blijft.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. U kunt het CPZ helpen fouten te verbeteren door een e-mail te sturen met op en aanmerkingen naar: kennisnet@collegepz.nl

Gebruik van informatie

Het CPZ heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarde. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatiedoeleinden. 

Beschikbaarheid van de website

Het CPZ spant zich in om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van zijn website te bieden. Het CPZ garandeert echter niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de website.

Omstandigheden die het gebruik van de website kunnen verhinderen zijn onder meer storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van telecomaanbieders of andere storingen die het gebruik van de website onmogelijk maken. Het CPZ sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die de gebruiker van de website mogelijk lijdt als gevolg van het niet volledig of niet correct beschikbaar zijn van enige het Kennisnet Geboortezorg.

Links naar websites

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Het CPZ heeft geen controle en/of zeggenschap over de inhoud die wordt gepresenteerd op de betreffende websites. Het CPZ draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik daarvan zijn verbonden.

Linken naar www.kennisnetgeboortezorg.nl
Linken naar het kennisnet geboortezorg is toegestaan, mits de goede naam van het CPZ niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van het CPZ wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het Kennisnet logo of het CPZ logo is alleen toegestaan na toestemming van het CPZ.

Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten