• leertraject

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en ondersteuning voor (aanstaande) gezinnen die sociaal kwetsbaar zijn, met als uitgangspunt ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Deze zorg wordt geleverd daar waar nodig in het ziekenhuis, en waar mogelijk daarbuiten om zo effectief mogelijk aan de behoeften van (aanstaande) gezinnen te voldoen.

Ga snel naar:

Over het leertraject

Er zijn veel interessante initiatieven die inzetten op integrale hulp vanuit medisch en sociaal domein voor de ziekenhuispopulatie met een sociale kwetsbaarheid.

Deze samenwerkingsverbanden zijn belangrijk, aangezien de verbinding tussen professionals rond (aanstaande) gezinnen noodzakelijk is om kinderen gezond en veilig op te laten groeien.

Welke struikelblokken in samenwerking komen we nu tegen?

 • Initiatieven komen beperkt van de grond en kennen een hoog afbreukrisico. Het zijn eerder uitzonderingen dan de regel. Aspecten als schaal, taal en financieringswijzen spelen een rol bij het moeizaam tot stand komen van succesvolle samenwerkingen. Ook praktische zaken spelen een rol, zoals een gebrek aan tijd om de samenwerking op te zetten, in te regelen en uit te voeren. Dit terwijl iedereen doordrongen is van het belang van de samenwerking vanuit medisch en sociaal domein.
 • Ze vinden het wiel opnieuw uit: er wordt beperkt geleerd van inzichten elders, waardoor meer inzet nodig is en nogal eens ‘gestruikeld’ wordt.

Een landelijk leertraject helpt om zeven van deze samenwerkingsverbanden te ondersteunen met het duurzaam verankeren van hun samenwerking.

Hoe? Inzet leertraject om de samenwerking in de praktijk verder te brengen
 • Individuele ondersteuning + werksessies om de samenwerking duurzaam te organiseren
 • Landelijke inzet om structurele knelpunten te agenderen (zorgverzekeraars, ministerie, gemeenten, brancheorganisaties, beroepsgroepen, ervaringsdeskundigen etc.)
 • Factsheets, presentaties etc. om de inzichten breed te delen (zie hieronder).
Met wie doen we dit?

Samenwerkingsverbanden vanuit medisch en sociaal domein (o.a. ziekenhuizen, JGZ, 1e lijnsverloskundigen, kraam, gemeenten)

 • Den Haag – HagaZiekenhuis/ Juliana Kinderziekenhuis
 • Utrecht – St.Antonius
 • Delft – Reinier de Graafgasthuis
 • Apeldoorn – Gelre ziekenhuis
 • Zuid Limburg – UMC Maastricht
 • Amsterdam – OLVG
 • Amsterdam – UMC

18 april 2024 kwamen de betrokken uit de 7 samenwerkingsverbanden bij elkaar in Utrecht om te leren van de werkwijzen uit andere regio’s. Een divers gezelschap van professionals (o.a. jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, kraamverzorgenden) en beleidsmedewerkers (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, VWS, landelijke branche- en beroepsorganisaties) besprak hoe zij de inzet op ‘sociale geboortezorg’ in het ziekenhuis (en eruit!) duurzaam vormgeven. Binnenkort verschijnt het verslag van de bijeenkomst hier.

Doel?
 • Duurzaam verankerde samenwerking vanuit medisch en sociaal domein (7x)
 • Oplossingen voor structurele (landelijke) knelpunten
 • Olievlek: inspiratie voor de beweging naar integrale poli’s/ sociale ziekenhuiszorg in het land
 • Afspraken hoe verder hierop in te zetten vanaf 2025

Resultaten verwachten we eind 2024

Factsheets en meer

De komende periode verschijnen hier o.a. factsheets over werkwijzen en ervaringen van de individuele samenwerkingsverbanden.

Huilen in de Juiste richting’: Betere hulp voor gezinnen met een excessief huilende baby door samenwerking van het St. Antonius Ziekenhuis, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Diakonessenhuis, Jeugdgezondheidszorg Utrecht, huisartsen en gemeente Utrecht.

Een win -win: een maatschappelijke kosten- en batenanalyse, die is opgesteld met het HagaZiekenhuis en gemeente Den Haag, laat het belang van integrale poli’s/ samenwerking vanuit medisch en sociaal domein  zien; zowel met het oog op betere hulp aan en ervaringen van gezinnen, als werkplezier voor professionals en de toenemende arbeidsmarktkrapte.

Sanne van Eerden, begeleider van het leertraject ‘Sociale Geboortezorg in en rondom het Ziekenhuis’, en Ineke de Kruijff, kinderarts bij het St. Antonius Ziekenhuis, spraken tijdens een digitale lezing van de NVZ over het belang van nauwe samenwerking met verschillende partijen, waaronder die uit het sociaal domein. Dit om (toekomstige) gezinnen met een sociale kwetsbaarheid, zoals armoede, schulden of psychische problemen, goed te kunnen helpen.

Waarom is inzet op deze ‘sociale ziekenhuiszorg’ cruciaal? Wat maakt dit lastig? En wat lukt er al wel in de praktijk, welke goede voorbeelden zijn er?

Op deze en andere vragen gaan zij in. Kijk hier het Youtube fragment terug of lees hun presentatie.

In het nieuws:

Vragen?

Als je vragen hebt dan kun je deze stellen aan Tjitske Folkertsma via tjitskefolkertsma@collegepz.nl of Sanne van Eerden via s.vaneerden@aef.nl – begeleiders van het leertraject.

Dit leertraject wordt georganiseerd door Andersson Elffers Felix (AEF) en het College Perinatale Zorg (CPZ) in opdracht van het ministerie van VWS en de Van Leerfoundation.