Regionale consortia geboortezorg Consortium Noordwest Nederland

Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

De missie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is het duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige toename van medisch ingrijpen. Het Netwerk bestrijkt een groot gebied met in totaal 14 Verloskundige Samenwerkingsverbanden. En daarbij zo’n 35.000 bevallingen per jaar. Het Netwerk ondersteunt VSVs in haar regio door het uitvoeren van projecten waarbij partijen elkaar ontmoeten en werken aan het oplossen van knelpunten. Voortbouwend op de successen uit de subsidieperiode 2012-2016 en vooruitkijkend naar uitdagingen waar de regio voor staat, staan 5 speerpunten centraal. De speerpunten zijn gericht op ondersteuning van:

 1. kennisdeling omtrent de implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg;
 2. samenwerking met onderzoekers binnen en buiten de regio;
 3. inrichten van cliëntparticipatie;
 4. preventie-activiteiten;
 5. aansluiting zoeken met sociale wijkteams.

Samenwerking

Onderstaande partijen en organisaties zijn vertegenwoordigd in het consortium: Kinderartsen, neonatologen, verloskundigen, kinderartsen, gynaecologen, kraamverzorgenden en huisartsen, GGD-en, JGZ, gemeenten, de regionale Perinatale Audit, Onderwijsinstellingen, landelijke onderzoeksnetwerken en cliëntorganisaties/vertegenwoordiging


Onderzoek & opbrengsten

ZonMw projecten


Regioprotocollen

Binnen het consortium zijn een aantal regioprotocollen ontwikkeld:

COVID-19; zwangerschap, partus, kraambed en neonaat (Regio protocol)

Dit protocol is afgestemd met vertegenwoordigers van zorginstellingen in de regio Noordwest Nederland, zoals omschreven in de eerste paragraaf van het document. Gezien de bijzondere omstandigheden heeft het niet de gangbare stappen voor ontwikkeling van een regioprotocol binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (NWNL) doorlopen. Indien nieuwe versies beschikbaar komen zal dit Netwerk helpen die voor de regio te ontsluiten. Huidige versie: 9 april 2020

Acute Prehospitale Verwijzingen

Deze richtlijn bestaat uit een flowchart die u zo snel mogelijk de juiste manier van verwijzen laat zien.

Partus Prematurus

 • Doel:  Dit regioprotocol behandelt de zorg rondom een spontane vroeggeboorte van een eenling. In dit protocol wordt niet de zorg rondom vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis besproken, de iatrogene vroeggeboorte bij maternale of foetale problematiek of de vroeggeboorte bij vrouwen met een meerlingzwangerschap. Voor deze groepen vrouwen kan, bij afwezigheid van regioprotocollen, dit protocol voorlopig deels leidend zijn in toepasselijke condities.
 • Achtergrond:  Spontane vroeggeboorte is een omvangrijke complicatie binnen de obstetrie. In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren voor 37 weken, waarvan 1500 door spontane vroeggeboorte voor 32 weken. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit, en ook van complicaties op de lange termijn van het kind.
 • Addendum: Het regio protocol partus prematurus is gereviseerd. Het oorspronkelijke regio protocol dateert al uit 2006. Updates waren er in 2009 en in 2014, in 2014 in multidisciplinair verband in het kader van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. Kijk hier voor de revisies van oktober 2019.

Regioprotocol Preventie Spontane Vroeggeboorte 

 • Doel: Spontane vroeggeboorte is een multifactoriële aandoening waarbij er verschillende oorzaken kunnen leiden tot de vroeggeboorte. Ook zijn er meerdere risicofactoren bekend. Een structurele implementatie van identificatie van risicofactoren en vervolgens behandeling van deze factoren kunnen leiden tot een afname van de incidentie van spontane vroeggeboorte in de regio NoordWest Nederland.
 • Achtergrond: In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren voor 37 weken, waarvan 1500 door spontane vroeggeboorte voor 32 weken. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit, en ook van complicaties op de lange termijn van het kind.

Regioprotocol Hypertensieve Aandoeningen van de Zwangerschap V2.0:  

 • Doel: Dit regioprotocol behandelt de zorg rondom een vrouw met (verdenking op) hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Tevens in appendix een voorbeeld van een uitgewerkt volledig ziekenhuisprotocol, dat centra naar gelang hun eigen situatie kunnen aanpassen.
 • Achtergrond: Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap zijn zeer frequent en genereren een belangrijke stroom verwijzingen tussen de diverse betrokkenen in de zorg voor deze zwangeren. Gezien de belangrijke associaties met maternale en perinatale morbiditeit en mortaliteit is het zeer relevant deze verwijzingen goed te definiëren.

Regioprotocol Zwangerschapsdiabetes (GDM) Screening, diagnostiek en beleid:  

 • Doel: Dit regioprotocol behandelt de screening op zwangerschapsdiabetes (GDM) en de diagnostiek en zorg voor zwangeren en kraamvrouwen met bewezen GDM.
 • Achtergrond: GDM is een aandoening met een stijgende incidentie, zowel in Nederland als wereldwijd. Het ziektebeeld is geassocieerd met een verhoogde morbiditeit voor moeder en kind. Er bestaat een duidelijke samenhang met de groeiende incidentie van obesitas.
 • Addendum: Een kleine werkgroep met vertegenwoordiging van diverse disciplines heeft de versie uit 2014 kritisch besproken en op enkele punten herzien. Dat betreft m.n. de wijze van bloedafname bij de OGTT (intraveneus i.p.v. capillair, 3 i.p.v. 2 metingen) en bijbehorende afkapwaarden (samenhangend met Tango DM), echoscopische follow-up van de foetale groei en indicatiestelling voor inleiding.  

Protocol Vitaal Bedreigde Neonaat

 • Mede dankzij uw aller inspanningen kunnen we u hierbij informeren dat alle partijen (meldkamers, ambulancediensten, kinderartsen en SEH’s) in Noord-Holland en Flevoland hebben bevestigd klaar te zijn voor invoering van het protocol Vitaal Bedreigde Neonaat. 

Regioprotocol Obesitas en Zwangerschap :

 • Doel: Uniformeren en evidence-based maken van de zorg voor zwangeren met obesitas.
 • Achtergrond: Overgewicht en obesitas in de zwangerschap is een groeiend probleem: Onder vrouwen is de prevalentie van obesitas in ons land gestegen van 6% in 1981 naar 12% in 2004.

Beschrijving zorgketen 1e lijn bij depressie in de zwangerschap en of in de kraamperiode 

 • Doel: Handvaten geven aan de 1e lijn bij de begeleiding van vrouwen die ofwel depressief worden in de zwangerschap of vrouwen die al depressief zijn met psychofarmaca gebruik tijdens de zwangerschap, bevalling als kraamtijd. De zorgketen omvat de huisarts, kraamzorg, JGZ en eerstelijns verloskundige
 • Achtergrond: Twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een (ernstige) depressieve stoornis, een paniekstoornis, een postpartum (na de bevalling) psychose of een postpartum depressie.

Regioprotocol schildklierproblematiek

 • Regioprotocol Schildklierproblematiek tijdens de zwangerschap: zwangere, moeder en pasgeborene

Handvat voor het opstellen van een regioprotocol

 • Om de uniformiteit te bewaken werken de werkgroepen met een handvat voor het opstellen van regioprotocollen


Voorbeelden uit de regio

Voorbeelden voor VSV’s:

Zorgpad Fysiologische Zwangerschap –   VSV BovenIJ 

Overdracht gecombineerd huisbezoek – Regio Alkmaar

Protocol Vroegsignalering – VSV Lelystad e.o.

Voorbeeld organisatiestructuur VSV – VSV 2.0 Almere

Protocol ‘omgaan met pijn durante partu‘ – VSV SLAZ

Intentieverklaring –  verloskundigen en JGZ


Overigen

 • Voorbeeldformat jaarplanning VSVs – in 2019 is in samenwerking met de ROS’en en Kraamzorg Het Groene Kruis/Isis een voorbeeldformat voor VSV’s ontwikkeld voor de jaarplanning.
 • Onderzoek multidisciplinaire samenwerking – in 2019 is door studenten HBO-V literatuuronderzoek gedaan naar het multidisciplinair onderzoek op het gebied van de geboortezorg.
 • Draaiboek multidisciplinair onderwijs
 • Voorstel plan cliëntenparticipatie ProKind2
 • Format kwaliteitsmanagementsysteem
 • Proef cliëntervaringen: instructie voor verloskundigen en nieuwsbrief
 • Plan van aanpak voor opzet van een moederraad Heerenveen en Sneek, wervingsfolder, reglement moederraad

Kan ik je helpen?