Consortium Geboortezorg Noord Nederland

Een belangrijke doelstelling van het consortium ZeGNN voor de periode 2018-2021 is: Bevorderen, borgen en evalueren van multidisciplinaire, lijnoverstijgende samenwerking tussen zorgprofessionals in de geboortezorg in Noord-Nederland met als doel een optimale, duurzame, efficiënte en cliëntgerichte organisatie van de zorg rond zwangerschap en geboorte, met speciale aandacht voor kwetsbare zwangeren (lage SES, psychische problematiek). Om de samenwerking te blijven stimuleren, zal vanuit het consortium de komende jaren aandacht besteed worden aan:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van de dataregistratie.
 • Verbetering van de signalering, begeleiding en advisering van kwetsbare zwangeren.
 • Verbetering van de cliëntenparticipatie.
 • Verder ontwikkelen van het kennisnetwerk praktijk, onderzoek en onderwijs in Noord Nederland.
 • Borging van ACTion methodiek voor de perinatale audits.

Voor de meest actuele informatie kun je naar de website van het consortium.

Samenwerking

Aan het consortium zijn 42 gemeenten en 9 VSV’s binnen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe verbonden. Onderstaande professionals en organisaties zijn vertegenwoordigd in het consortium: kinderartsen, neonatologen, verloskundigen, kinderartsen, gynaecologen, kraamverzorgenden en huisartsen, GGD-en, JGZ, gemeenten, de regionale Perinatale Audit, Onderwijsinstellingen (AVAG, HanzeHogeschool, etc.), ROSen, cliëntorganisaties/vertegenwoordiging (Zorgbelang).


Onderzoek & opbrengsten

ZonMw projecten

Kijk voor de meest recente informatie op de website van Consortium Noord Nederland.


Praktijkkaarten

Binnen het consortium zijn een aantal praktijkkaarten ontwikkeld in multidisciplinaire projectgroepen:


Zorgpaden

Binnen de VSV’s zijn en worden zorgpaden ontwikkeld voor verschillende doelgroepen en situaties. In Groningen is een zorgpad ontwikkeld voor kwetsbare zwangeren, dat landelijk door verschillende VSV’s is overgenomen.

De zorgpaden zijn in te zien via https://zwangerschapengeboorte-nn.nl/publicaties/zorgpaden


Handreiking kwetsbare zwangeren

Er is een handreiking ontwikkeld voor de zorg rond kwetsbare zwangeren.

Meer informatie op kennisnetgeboortezorg vind je hier.


Overigen

 • Voorbeeldformat jaarplanning VSVs – in 2019 is in samenwerking met de ROS’en en Kraamzorg Het Groene Kruis/Isis een voorbeeldformat voor VSV’s ontwikkeld voor de jaarplanning.
 • Onderzoek multidisciplinaire samenwerking – in 2019 is door studenten HBO-V literatuuronderzoek gedaan naar het multidisciplinair onderzoek op het gebied van de geboortezorg.
 • Draaiboek multidisciplinair onderwijs
 • Voorstel plan cliëntenparticipatie ProKind2
 • Format kwaliteitsmanagementsysteem
 • Proef cliëntervaringen: instructie voor verloskundigen en nieuwsbrief
 • Plan van aanpak voor opzet van een moederraad Heerenveen en Sneek, wervingsfolder, reglement moederraad

Meer informatie lees je hier: https://zwangerschapengeboorte-nn.nl/publicaties/overig