PDCA-cyclus

De Plan-Do-Check-Act cyclus omvat het plannen, uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen van activiteiten. Cyclisch evalueren heeft betrekking op het planmatig regelmatig terug laten komen van voorgenomen handelingen, om te kijken of datgene wat je je hebt voorgenomen ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De cyclus wordt vervolgens herhaald, totdat het gewenste resultaat is bereikt of nieuwe doelstellingen geformuleerd worden. Op deze wijze ‘leert’ de organisatie van de eigen werkzaamheden en metingen met als doel continue verbetering. 

Plan 
In deze eerste stap formuleer je wat je wilt bereiken. Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. Formuleer deze doelstelling bij voorkeur aan de hand van de SMART  formuleringen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.  

Hoe scherper je de doelstellingen formuleert, hoe beter kun je later beoordelen of wat je met elkaar hebt voorgenomen ook daadwerkelijk gerealiseerd is.  

Do 
De tweede stap binnen een kwaliteitscyclus is het beschrijven en uitvoeren van activiteiten die nodig zijn om je doel te kunnen bereiken. Beschrijf dit zo helder mogelijk, zodat voor iedereen duidelijk is wat er gedaan moet worden. Neem hierin ook eventueel taakverdeling op: wie doet wat en is waar verantwoordelijk voor. Het kan zijn dat er verschillende veranderingen mogelijk zijn om je doel te bereiken. Van tevoren weet je niet welke verandering het beoogde effect heeft. Dus het is zaak ook te meten (bijvoorbeeld door te turven) of je met de verandering ook het beoogde doel bereikt. Is dit niet zo dan hoeft die verandering niet verder te worden ingevoerd maar dan moet een andere verandering worden uitgeprobeerd. Dit heet kort-cyclische en kleinschalig verbeteren. 

Check 
De derde stap is het evalueren of de doelstellingen ook behaald zijn en of de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het is aan te bevelen om dit regelmatig te doen, bijvoorbeeld elke 3 maanden. Hierdoor kan er bijgestuurd worden indien blijkt dat voorgenomen activiteiten niet zijn uitgevoerd of de doelstellingen niet worden bereikt. 
 

Act 
De laatste stap is het bijstellen op basis van bevindingen van de evaluatie van de routines/ zorgpaden in de hele praktijk/VSV. Wat is er nog nodig om de doelstellingen te behalen of activiteiten volgens afspraak uit te voeren. Voor de komende periode worden doelstellingen en actiepunten opnieuw geformuleerd.