Home Q&A Integrale bekostiging

Integrale Bekostiging

Wat is integrale bekostiging?Een van de manieren om op dit moment de geboortezorg te bekostigen is middels integrale bekostiging.  Vanaf 2017 is het mogelijk om gebruik te maken van de beleidsregel integrale geboortezorg en de beleidsregel innovatie. Met deze (beleids)regels hebben VSV’s de mogelijkheid om gezamenlijk hun geleverde zorg te financieren, met één pot geld. 
Wie maken er gebruik van de beleidsregel integrale geboortezorg?Er zijn acht IGO’s met IB die meedoen in het experiment. (Annature in Breda, Geboortehart in Hoorn, HJGC in Den Haag, JijWij in Helmond, Salland in Deventer, Qocon in Bergen op Zoom/Roosendaal, IJmond in Beverwijk, Zuid aan Zee in Dirksland
Wie maken er gebruik van de innovatieregel?Op dit moment zijn er geen regio’s die gebruik maken van deze mogelijkheid. In het verleden hebben twee regio’s dit onderzocht. (Amsterdam en Delft). Er is momenteel  één regio die werkt aan een innovatie model en gebruik wil gaan maken van deze mogelijkheid.

IB evaluatie en advies

Hoe verloopt het adviestraject rondom IB?VWS heeft de NZa verzocht een advies uit te brengen over welke bekostigingsstructuren het beste passen bij integrale geboortezorg na het aflopen van het experiment integrale geboortezorg eind 2021. Dit advies levert  de NZa 1 september 2020 op. In het advies neemt het NZa de resultaten van de NZa evaluatie en de RIVM-evaluatie van het experiment met de beleidsregel IG mee. 
Zijn er nog varianten mogelijk in de integrale bekostiging?Ja, er is ruimte voor verdere experimenten zodat uiteindelijk een passende integrale bekostiging wordt vormgegeven.
Hoe ziet het proces er uit rondom de besluitvorming van de minister over IB?Het RIVM levert de monitor integrale bekostiging uiterlijk 1 september 2020 op aan VWS. Het bekostigingsadvies van de NZa bevat resultaten van haar eigen evaluatie en de conclusies van het RIVM. De NZa levert het bekostigingsadvies en de evaluatie ook uiterlijk 1 september 2020 op aan VWS. De minister neemt in het najaar van 2020 een besluit over de toekomst van het ontwikkeltraject voor passende bekostiging voor integrale geboortezorg.ng
Blijft deze beleidsregel altijd bestaan?In 2021 werkt de NZa aan een nieuwe beleidsregel Integrale geboortezorg ter vervanging van als vervolg op de huidige experimentele beleidsregel voor de bestaande IGO’s met IB. Op 1 januari 2022 is de vijf jaar durende experimentele beleidsregel ten einde. Dan volgt een nieuwe beleidsregel de huidige op. Deze beleidsregel  geldt voor de IGO’s met IB die er nu zijn en er tijdens het experiment nog bijkomen.
Waarom is de evaluatie van de pilots niet afgewacht door de NZa voordat ze hun advies schrijven?  Het experiment loopt van 1-1-2017 tot 1-1-2022. Vijf jaar. Anderhalf jaar vóór het aflopen van het experiment moet de minister een besluit nemen over het vervolg, omdat een experimentele beleidsregel nooit mag worden verlengd. Het proces van ontwikkelen van een beleidsregel duurt anderhalf jaar. Vandaar dat de minister in najaar 2020 een besluit moet nemen over deze specifieke beleidsregel.  
Heeft de NZa alleen naar de huidige IGO’s gekeken?Nee, ook is gesproken met regio’s zonder IB en de NZa heeft ook contact gelegd met die experimenten met een vorm van integrale bekostiging waar uiteindelijk is gekozen om niet voor een integrale bekostiging conform d ebeleidsregel van de NZa te gaan. Ook sprak de NZa voor haar eigen evaluatie en ter voorbereiding van haar advies en met meerdere VSV’s in het land  wel integraal georganiseerd zijn, maar niet integraal bekostigd.
Weet de NZa dat bij de experimentele IGO’s met IB de verdeling van de opbrengsten nog vaak monodisciplinair wordt afgerekend?De NZa is nauw betrokken bij de stand van zaken in de IGO’s  die wel t IB conform de beleidsregel hebben. Zo denkt de NZa actief mee over de methodiek voor verdeling van de opbrengsten en is de NZa goed op de hoogee van de stand van zaken en problematiek.. Het is een ingewikkeld knelpunt, dat nog veel inspanning vraagt om tot een goed werkend model te komen.
Heeft de NZa ook gekeken naar de kwaliteit van de VSV’s die niet met IB werken?  De NZa heeft afgelopen jaren diverse werkbezoeken gebracht  aan VSV’s die niet mee doen aan de experimentele beleidsregel IG. Ook was zij actief betrokken bij de rondetafels waar VSV’s voor zijn uitgenodigd die niet mee doen aan het experiment met de NZa- beleidsregel IG.. Bij deze ronde tafels waren ook de landelijke geboortezorgpartijen, ZN de patiëntenfederatie, VWS en CPZ uitgenodigd.
Wat gebeurt er op de landelijke tafel rondom het advies?Landelijke partijen overleggen hier samen om tot de beste oplossing te komen op systeemniveau. Hier kunnen ook branchepartijen hun invloed laten gelden en hun input leveren.  Hier worden knelpunten/vraagstukken besproken die om landelijke oplossingen vragen
Wat betekent IB voor de autonomie en machtsverhoudingen tussen de zorgverleners?IB is een vehikel waarmee zorg op een integrale manier kan worden gecontracteerd bij de zorgverzekeraars. De ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan in de huidige IGO’s leert ons dat de stem van zorgverleners per beroepsgroep gelijkwaardig zijn.

Integrale bekostiging: de beleidsregel

Hoe kan een VSV de frictiekosten/ transitiekosten en permanente kosten die zijn gemoeid met het managen van het VSV bekostigen?Organisatiekosten worden verondersteld in de tarieven te zitten. Het CPZ signaleert dat in het veld veel vragen leven over de kosten die samenhangen met de organisatie van het VSV en de bekostiging daarvan. Dit punt wordt meegenomen in de evaluatie van de ZIG en daarnaast ook geagendeerd op de landelijke tafels.  Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen opstartkosten en structurele kosten.   Voor opstartkosten geldt dat VSV’s die overwegen zich verder te willen ontwikkelen gebruik kunnen maken van de modulegelden van de verzekeraars. De voorwaarden zijn te vinden op de websites van de verzekeraars.
Hoe krijgen we de zorgkosten voor de geboortezorg die in het ziekenhuis wordt geleverd transparant?  Het aantal verloskundige prestaties is beperkter dan het aantal ziekenhuis DBC’s. In overleg met het ziekenhuis binnen het VSV is er meer informatie beschikbaar over de berekende tarieven en de achterliggende kostprijsmodellen. Mocht je meer willen weten of vragen hebben dan kan je contact opnemen met het CPZ. CPZ heeft oa een tool ontwikkeld om tarieven te berekenen voor de integrale prestaties
Wanneer zijn alle randvoorwaarden voor IB gereed, zodat we weten hoe het er uiteindelijk voor staat?    De huidige IGO’s die integraal bekostigd worden conform de experimentele beleidsregel IG werken samen met het CPZ aan het invullen en uitwerken van de randvoorwaarden. Door de ervaringen van de pilots leren we steeds meer over de mogelijkheden binnen de beleidsregel en waar aanpassing wenselijk is en knelpunten ervaren worden.
Hebben we het nu al over de beleidsregel in 2028?Nee, er volgt nu eerst een beleidsregel als vervolg op het experiment. En ook die wordt geëvalueerd. Er is nu dus nog geen definitieve beleidsregel. De komende jaren zijn bedoeld om meerdere experimenten een kans te geven en de huidige beleidsregel door te ontwikkelen. Er is nog niets in beton gegoten.
Waarom gaat monodisciplinaire bekostiging knellen?  De  ZIG gaat uit van de juiste zorg op de juiste plek. Implementatie van de  van de ZIG brengt mogelijk verschuiving van zorg met zich mee. Door zorg op de juiste plek of substitutie van zorg ontstaan problemen met monodisciplinaire tarieven. Die schuiven namelijk nu niet mee naar ene andere zorgverlener.
Wordt de administratieve last hoog?Ten tijde van het experiment is de administratieve last hoog. Als IB landelijk wordt ingevoerd, dan zullen de registratie – en administratieve systemen van zowel de zorgverleners als de verzekeraars hierop worden aangepast en wordt de  ervaren last en te verrichten administratieve handenarbeid veel kleiner.
Is IB een bezuinigingsmaatregel?Nee, deze beleidsregel is macroneutraal ingestoken. De achtergrond van deze beleidsregel is juiste zorg op de juiste plek en het faciliteren van een integrale geboortezorgorganisatie.
Loopt de financiële stroom van een IGO met IB het via het ziekenhuis?Nee Het loopt via rechtspersoon van de integrale geboortezorgorganisatie waarin de partijen allemaal zijn vertegenwoordigd. Zij bepalen waar de financiële administratie plaatsvindt. Vaak  wordt pragmatisch bekeken.  Dat kan in een integrale geboortezorgorganisatie, ziekenhuis of in een kraamzorgorganisatie.
Hoe kun je er voor zorgen dat het in de onderhandeling met de verzekeraar over IB draait om de zwangere en niet om wat goed is voor de zorgverlener?Bekostiging volgt de integrale geboortezorg. Integrale geboortezorg is leidend. Hierin staat de zwangere centraal. Onderhandelen over IB maakt juist dat de zwangere centraal staat omdat integrale bekostiging uitgaat van integrale geboortezorg.

Integrale bekostiging en de zwangere

Kan de zwangere nog steeds kiezen voor de zorgverlener die zij wil als deze zorgverlener aangesloten is bij een IGO met IB?Ja dat kan. De zwangere vrouw heeft volledige keuzevrijheid. Er is binnen de IGO met IB altijd keuze. Mocht de vrouw buiten de IGO met IB zorg willen ontvangen, dan kan dat ook. Dat wordt dan monodisciplinair verwerkt.   
Hoe heeft de zwangere plek gekregen binnen IB?Zoals in ieder VSV is ook bij de IGO met IB het uitgangspunt dat de zwangere centraal staat zoals de ZIG voorschrijft.  
Leidt IB tot betere zorg voor zwangeren?Integrale bekostiging is geen doel op zich maar een middel om te komen tot integrale zorg. De geboortezorgpartijen hebben de zorgstandaard omarmd om integrale zorg vorm te geven. In de zorgstandaard staat de zwangere centraal en is er op gericht dat de uitkomsten leiden tot betere zorg voor zwangeren.
Op welke manier draagt IB bij aan billijke zorg, het voorkomen van onnodige zorg en de zwangere centraal?Integrale bekostiging is geen doel op zich maar een middel om te komen tot integrale zorg. De geboortezorgpartijen hebben de zorgstandaard omarmd om integrale zorg vorm te geven. In de zorgstandaard staat de zwangere centraal en is er op gericht dat de uitkomsten leiden tot betere zorg voor zwangeren.
Binnen IB zijn er vele varianten en modellen denkbaar. Wat zijn de voor en nadelen van deze? En welke past bij de doelstelling betere zorg voor zwangeren?Het gaat in alle gevallen om integrale geboortezorg. Elke vorm van bekostiging waarin integrale geboortezorg centraal staat en dus de zwangere voorop zet, kan een passende bekostiging vormen. Het experiment is nog gaande, er zijn nog varianten mogelijk.
Het gaat er om dat een regio bepaalt welke vorm van bekostiging passend is voor hun samenwerkingsverband.