Home Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Het VSV of IGO zorgt ervoor dat haar zorgverlening optimaal veilig is voor alle cliënten.

Bij het VSV of IGO wordt beschreven welke risico’s er op het gebied van patiëntveiligheid zijn. Het gaat hierbij om behandelingsrisico’s, organisatie-gerelateerde risico’s en beheersrisico’s. Ook wordt beschreven welke beheersmaatregelen er zijn om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Binnen het VSV of IGO wordt beschreven hoe (bijna) incidenten gemeld worden en hoe deze opgepakt en geregistreerd worden.

Elk kwartaal worden geregistreerde incidenten binnen VSV of IGO gerapporteerd en worden zo nodig verbetertrajecten ontwikkeld.

Jaarlijks wordt gemonitord hoe verbetertrajecten gerealiseerd zijn en zo nodig
worden deze bijgesteld.