Missie en visie

Missie
De missie van het CPZ  is het stimuleren van één samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg met het doel een optimale uitkomst voor moeder en kind mogelijk te maken. Organisatorische obstakels verdwijnen: de nieuwe geboortezorg wordt gekenmerkt door een naadloos op elkaar afgestemd zorgnetwerk, waarbij de behoeften van zwangere en kind leidend zijn. Professionals committeren zich  aan multidisciplinaire, bindende afspraken en zijn  (tezamen met de  zwangere) gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitkomsten van de geboortezorg. Daardoor verschuift het accent bij het dagelijkse handelen van individuele professionele autonomie naar gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Dit geldt voor de zorg voor moeder en kind in het hele traject, inclusief de opvang bij spoedzorg. De organisatie van de zorg is doelmatig en doeltreffend en alle zorgverleners voldoen aan de meest actuele professionele zorgstandaarden. In het geval deze niet beschikbaar zijn, worden deze ontwikkeld.
De netwerkaanpak wordt landelijk vastgelegd in de vorm van multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden die vervolgens door de regionale verloskundige samenwerkingsverbanden worden geconcretiseerd in duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen (regionale zorgstandaarden en zorgpaden).

Visie
De primaire verantwoordelijkheid voor de uitkomsten van zorg ligt bij de professionals en de zwangeren. Het CPZ stuurt aan op de ontwikkeling van een integraal geboortenetwerk door te faciliteren, te stimuleren, te verbinden, informatie te standaardiseren en op consistente wijze beschikbaar te maken. Het CPZ doet dit door de juiste randvoorwaarden te creëren voor de totstandkoming van multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden en voorlichting, een webbased kennisplein en portal beschikbaar te maken en organisatorische en waar mogelijk financiële obstakels uit de weg te ruimen.

Naast faciliteren en stimuleren heeft het CPZ ook een signalerende rol in de naleving van multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden. Regio's zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven in de vertaling in regionale zorgstandaarden en zorgpaden.

Home
Actueel
Vraag & AntwoordConsortiaCPZ Taskforce
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten