Situatie 3: Rechtspersoon oprichten
 • De plannen, ambities en uitdagingen waar het VSV voor staat zijn voor de aangesloten partijen helder en verwoord in de visie.
 • Het VSV overweegt of heeft besloten door te gaan in de vorm van een rechtspersoon (vereniging, stichting, coöperatie)

Inschatting van het VSV is dat de plannen en ambities van het VSV beter gerealiseerd kunnen worden als de samenwerking wordt ondergebracht in een rechtspersoon. Ook andere argumenten kunnen meespelen om te besluiten een rechtspersoon op te richten.

Wat levert een rechtspersoon op? Waar moet je vooraf rekening mee houden?
 • De interne organisatie van het VSV krijgt door oprichting van een rechtspersoon een formeler karakter.
  Bv. Een vereniging kent automatisch een bestuur en een algemene leden vergadering, een ALV, met ieder hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Het VSV kan zich door middel van een rechtspersoon met een formeel bestuur steviger/strategischer en als één zakelijk aanspreekpunt positioneren in de regio richting zorgverzekeraar, andere zorgaanbieders, gemeente etc.
 • Het VSV wil een rechtspersoon oprichten als eerste opstap naar integrale bekostiging (IB). Vanuit die rechtspersoon worden de verdere voorbereidingen voor IB getroffen, waaronder besprekingen met zorgverzekeraars.
 • Voor nieuwe gezamenlijke activiteiten, investeringen en/of derde geldstromen is een rechtspersoon gewenst (de rechtspersoon loopt in de regel het aansprakelijkheidsrisico).

Voordat je een keuze maakt voor een rechtsvorm is het belangrijk dat je met je VSV beslist welk doel je rechtspersoon moet dienen. Dit staat in je visie. Met andere woorden: de inhoud bepaalt de vorm. Als je VSV overweegt om een rechtspersoon op te richten, kunnen onderstaande documenten je verder op weg helpen

 • Handreiking verzekeringen geboortezorgnetwerken. De handreiking is geschreven voor VSV’s en IGO’s om een eerste beeld te vormen welke verzekeringen mogelijk relevant zijn. Het bevat een keuzehulp en praktische tips voor een passende verzekering, waarvan de kern is dat naar de dekking én de voorwaarden én de premie van een verzekering wordt gekeken.
 • Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP De leidraad is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Dit wordt in deze uitgewerkt en toegelicht in de leidraad. Voor IGO’s blijft verder ook de Handreiking Mededinging van toepassing.
 • Document vergelijking vereniging – coöperatie – stichting – B.V
  In dit document worden enkele algemene kenmerken, overeenkomsten en verschillen benoemd van een vereniging, een coöperatie, een stichting en een Besloten Vennootschap (B.V.). Doel van dit document is om een eerste beeld te krijgen van deze rechtsvormen om zo mogelijk al een keuze te kunnen maken voor de eigen organisatie of VSV.
 • Bekijk hier de handige Checklist daadwerkelijk oprichten rechtspersoon
 • Juridisch kader aansprakelijkheid IGO april 2019
  Deze notitie gaat in op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.
 • Handreiking verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid integrale geboortezorg door AKD april 2016
 • Voorbeeld statuten voor oprichting van een formele vereniging. Een VSV dat deelneemt aan het economisch verkeer kan onbedoeld de schijn opwekken dat het (mede) hulpverlener is en daardoor ontstaat er enige kans op aansprakelijkheid voor medische kwesties. Omdat een dergelijk VSV vaak ook contracten sluit met derden aan inkoop- en verkoopkant is er kans op aansprakelijkheid voor niet-medische kwesties. Veel extern gerichte VSV’s zullen zonder dat ze het zelf weten een informele vereniging kunnen zijn. Deze VSV’s hebben dan wel de lasten (aansprakelijkheid van bestuurders) en niet de lusten van een vereniging. Een formele vereniging geeft een structuur waarbinnen het VSV handelt, regelt de besluitvorming en de vertegenwoordigingsbevoegdheid, creëert duidelijkheid over de planning & controlcyclus (begroting en jaarrekening) en biedt de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Het advies is dat deze VSV’s overwegen om een formele vereniging op te richten. Voor deze situatie zijn als hulpmiddel de modelstatuten voor een VSV als vereniging opgesteld.
 • Voorbeeld huishoudelijk reglement vereniging VSV. Dit voorbeeld huishoudelijk reglement behoort bij de voorbeeld statuten voor oprichting van een formele VSV vereniging (zie hierboven). Het is een uitwerking en een aanvulling op de statuten van een VSV. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: de lidmaatschapscriteria, de aanvraagprocedure voor lidmaatschap, de nadere regeling van de ALV en het Bestuur, de verenigingsmanager (optioneel), de werkgroepen, de communicatie, de financiën en geheimhouding.
 • Voorbeeldstatuten VSV Weert
 • Oprichting vereniging Alliant Geboortezorg Utrecht
 • Kringstatuten vereniging Alliant Geboortezorg Utrecht