Nieuwsbericht

Bijeenkomst voor VSV bestuurders: plannen en activeiten instanties in de geboortezorg

Op 20 februari 2018 geplaatst door

Wat doen de verschillende instanties en de regelgevers in de geboortezorg allemaal en wat zijn hun plannen voor de komende tijd? Op deze vragen kregen de bestuurders van VSV's antwoord tijdens de door CPZ georganiseerde bijeenkomst op donderdag 15 februari jl.

Hieronder vind je een samenvatting van de presentaties: 

ACM
De eerste gastspreker van de avond was Hein Tacken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij vertelde over de taken en doelen van de ACM en legde het belang van keuzemogelijkheden voor cliënten uit. Ook illustreerde hij dat sommige samenwerkingen schadelijk zijn. De belangrijkste boodschappen die Hein Tacken de toehoorders wilde meegeven zijn: blijf gezamenlijk werken aan het verbeteren van geboortezorg. Respecteer de keuzemogelijkheden van zwangere vrouwen en zorgverzekeraars en betrek hen waar nodig bij de vormgeving van verdergaande samenwerking. De ACM is altijd bereid waar nodig de mededingingsregels te verhelderen. In de presentatie staan uitgangspunten voor toezicht op de eerste lijn genoemd en enkele vuistregels.

Bekijk hier de presentatie van de ACM.

RIVM
Jeroen Struijs, senior onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf een presentatie over de monitor invoering integrale bekostiging van de geboortezorg. Het RIVM wil inzicht geven in de opzet en ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties (IGO’s) na invoering van integrale bekostiging. Hierbij doet het instituut onderzoek naar kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van bekostigingsvormen in de geboortezorg. Jeroen Struijs gaf een kijkje in de keuken hoe zij te werk gaan en hoe de dataverzameling, dataflow en koppeling van de gegevens verloopt.

De presentatie van Jeroen Struijs vind je hier.

NZA
Britt Huijbregst en Richard Heijnk van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaven toelichting op de drie belangrijkste projecten/plannen voor 2018.  Allereerst de rapportage van de evaluatie over de stand van zaken van integrale bekostiging. Daarnaast het afronden en uitzetten van de vragenlijst over de ervaren keuzevrijheid door de zwangere vrouw. Tenslotte de consultatie en vaststelling van de regelgeving 2019 uiterlijk per 1 juli 2018. Uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk wijzigingen ten opzichte van 2018.

Bekijk hier de presentatie NZa.

IGJ
Van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) lichtte Marianne Amelink enkele voor VSV bestuurders relevante onderwerpen toe. Zo benadrukte ze dat het implementatieplan bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg voor de IGJ een zwaarwegend document is. De IGJ zal een toetsingskader opstellen naar aanleiding van haar speerpunten: kwaliteitsbeleid, multidisciplinaire samenwerking, vrouw centraal en preventie. Voor de zomer wil de IGJ een pilot starten waarin zij verschillende regio’s bezoekt om het toetsingskader te testen. Na deze pilotbezoeken publiceert de IGJ het toetsingskader dat ze daarna zal hanteren om (de samenwerking in) het VSV te beoordelen.

Bekijk hier de presentatie IGJ.

Perined
Ger de Winter maakte duidelijk welke ondersteuning VSV bestuurders van Perined konden verwachten. Perined meet gegevens en maak deze bespreekbaar. De ondersteuning die zij biedt is tweeledig: enerzijds met informatie, die vergaard wordt in samenwerking met VSV’s, andere databrokers en onderzoekers en d.m.v. producten als indicatoren, clientervaringen, en perinatale audits. Anderzijds biedt zij ondersteuning bij informatie-uitwisseling en gegevensverwerking.

Bekijk hier de presentatie van Perined.

ZiN
Uriëll Malanda van het Zorginstituut Nederland (ZiN) gaf aan dat de primaire taak van het ZiN voor de geboortezorg ligt op het bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg. Ook de ambities van ZiN passeerden de revue. Zo wil zij de innovatie- en verbetercyclus in de zorg sneller laten draaien. Naast de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en het aanleveren en publiceren van de indicatoren voor integrale geboortezorg zijn er voor 2018-2019 geen nieuwe plannen in het werkprogramma van het ZiN.

Bekijk hier de presentatie van ZiN.

VWS
Lisette Bruns en Manou Nennie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) lichtte de belangrijkste aandachtpunten voor het ministerie toe. Ten eerste de ‘Zwangere centraal’ waarbij gezamenlijke besluitvorming, de inzet op de ontwikkeling van uitkomstindicatoren en het digitaal uitwisselen van gegevens en het ontsluiten van gegevens naar de zwangere werden besproken. Het tweede aandachtspunt voor VWS is de integrale geboortezorg en domein overstijgende samenwerking. Het evalueren van de 6 pioniers op het gebied van Integrale bekostiging en het te ontwikkelen landelijk actieprogramma ‘Kansrijke start’ werden hierbij als concrete projecten benoemd. Tenslotte is Preventie een belangrijk aandachtspunt voor VWS. Het voor de zomer te sluiten Nationaal Preventie akkoord heeft nu de hoogste prioriteit.

Bekijk hier de presentatie van VWS.

ZN
Hilda Bijnen, zorginkoper bij CZ, gaf namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een presentatie. Ze gaf aan dat de doelstelling van alle in ZN verenigde zorgverzekeraars in 2019 is om meer regio’s te contracteren voor integrale geboortezorg. Zorgverzekeraars komen graag in gesprek met regio’s die dit (misschien) willen. Het jaar 2018 staat dan ook in het teken van het komen tot afspraken over integrale geboortezorg in 2019.

Klik hier voor de presentatie ZN.

CareCodex (ICT/ECD)
Dorine Veldhuyzen van Stichting CareCodex lichtte de ontwikkelingen op het gebied van ICT/ECD toe. Deze stichting wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. De cliënt/patiënt staat daarbij bovenaan in de hiërarchie van eindgebruikers en voert regie over zijn of haar persoonlijke gegevens en informatie, waarbij zijn of haar privacy en zelfbeschikking geborgd zijn. De stichting stelt zich tot doel een leefomgeving te stimuleren en randvoorwaarden en omstandigheden te ontwikkelen waardoor data security, dataprivacy en de controle daarop voor individuele patiënten en cliënten geborgd zijn.

Om de presentatie te bekijken, klik je hier.

Federatie van VSV's
Eric Hallensleben van de pas opgerichte Federatie van VSV’s vertelde over de achtergrond en aandachtspunten van de nieuwe VSV Federatie. De focus ligt op de professionalisering van VSV’s, de coördinatie van de ‘zorg’ aan VSV’s en de kostenbeheersing voor VSV’s.

Bekijk hier de presentatie van de Federatie van VSV’s.

ZonMW
Marieke Breden, programmasecretaris Zwangerschap en Geboorte bij ZonMW, vertelde de aanwezigen dat het instituut gezondheidsonderzoek financiert én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMW kent vier programmalijnen in de geboortezorg en sluiten aan op de zorgstandaard.

Om te zien wat de vier programma's zijn en welke kennis er inmiddels is ontwikkeld, klik je op de presentatie.


CPZ
Dineke Moerman van het College Perinatale Zorg (CPZ) zorgde voor de afsluiting van de avond. In haar presentatie gaf zij een samenvatting van de agenda van de geboortezorg en vertelde over de ambities van het CPZ en met welke onderwerpen het college zich bezighoudt. Dineke Moerman legde kort uit waarvoor VSV’s bij het CPZ terecht kunnen en benadrukte – meerdere malen – om bij vragen, maar ook bij het signaleren van knelpunten op het gebied van integrale geboortezorg contact op te nemen met het CPZ.

Je vindt hier de presentatie.

 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
1e lijns verloskundige

Hierbij een reactie op de presentatie van de ACM, met vragen en opmerkingen.

dia 3: een verzekeraar moet kunnen kiezen voor een andere zorgaanbieder. De hoofdverzekeraar heeft in onze regio 80% van de markt. Met deze regel kan de verzekeraar een zorgaanbieder gewoon boycotten. Het lijkt mij een onwenselijke machtspositie, een positie waar de ACM juist voor zou moeten waken. Andersom hebben wij als praktijk ook een zeer groot aandeel van de markt, en ontstaat een witte vlek als de verzekeraar geen contract met ons wenst. Conclusie: In onze regio voldoet de zorg niet aan de regels van de ACM. Als er meer zorgaanbieders zouden komen, zouden de praktijken zo klein worden, dat nauwelijks aan volumenormen kan worden voldaan. Ook programma's als Centering Pregnancy komen in gevaar als er meer concurrerende praktijken ontstaan.

Een verzekerde moet voor een andere ZV kunnen kiezen: bij uitkeringsgerechtigden wordt dit in een collectief door de gemeente bepaald. Verzekerden hebben in dat geval geen keuze, want dit zou voor hen veel te duur zijn.

Een patiënt moet voor een andere zorgaanbieder kunnen kiezen. Ook dat is in deze regio soms een probleem, omdat slechts weinig, en soms slechts 1 zorgaanbieder (ZH, verloskundigen praktijk) beschikbaar is binnen de wettelijke aanrijtijden. M.a.w. er is geen andere keus. (Dit is m.n. ontstaan door de sluiting van Sionsberg als ziekenhuis)

dia 4: Wat wordt verstaan onder schadelijke samenwerking? > wordt verduidelijkt in dia 7.

dia 5: Welke norm(en) gaat het hier over?

dia 9: Wanneer is sprake van oneingenlijke uitsluiting van zorgaanbieders?

dia 10: Er dient sprake te zijn van een transparante toetredingsprocedure. Geldt dat alleen voor zorgaanbieders t.o.v. een samenwerkingsverband? Of geldt dit ook voor zorgverzekeraars? Hoe kan het dan dat Zilveren Kruis aan een aantal verloskundigen praktijken een contract heeft geweigerd zonder te laten weten op grond van welke criteria dit is geschied?

1e lijns verloskundige

Opmerkingen bij de presentatie van het RIVM:

De data sheets op dia 5 en 6 zijn totaal onbruikbaar voor geboortezorg!

Dia 9: Zolang de perinatale sterftecijfers in verschillende landen niet op exact dezelfde wijze worden geregistreerd, zijn deze niet onderling vergelijkbaar. Wist u dat in Nederland in 2012, 2‰ van de foetale sterfte kwam door TOP na afwijkende SEO?

Dia 10: Inzicht geven in de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geboortezorg als doelstelling, betekent dat de hele ontwikkeling van integrale zorg één groot experiment is.

De volgende dia's zijn lastig te interpreteren zonder uitleg. Wat betekent RIN?

Home Home
Actueel
Overzicht VSV'sKennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten