Home Management kwaliteit zorgverleners

Management kwaliteit zorgverleners

Door het VSV of IGO wordt een organogram opgesteld aan de hand waarvan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle zorgverleners die betrokken zijn bij het VSV of IGO beschreven worden.

Bij voorkeur jaarlijks, maar minimaal elke twee jaar, wordt gereflecteerd op het organogram en verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo nodig worden deze bijgesteld. Zorgverleners uit de verschillende disciplines van VSV of IGO maken hun bevoegd- en bekwaamheid inzichtelijk door het overhandigen van relevante documenten. Dit wordt minimaal elke 5 jaar herhaald.

Jaarlijks dient elke zorgverlener die betrokken is bij het VSV of IGO een overzicht in van de door hen gevolgde na- en bijscholingen. In het meerjarenbeleidsplan wordt opgenomen welke nascholingen verplicht door de verschillende disciplines gevolgd dienen te worden. Dit om up-to-date te blijven.

Minimaal elke twee jaar wordt onder leden van de VSV of IGO de tevredenheid en ervaringen of werkbeleving professionals onderzocht . Hierin worden ook ervaringen met de in het jaarplan opgenomen zorg- en organisatie gerelateerde doelstellingen opgenomen. Op basis van de resultaten wordt zo nodig een verbetertraject geformuleerd. Jaarlijks wordt dit verbetertraject gemonitord en geëvalueerd.