Perined Insight

Jaarlijks bespreken betrokken zorgverleners binnen het VSV of IGO de kwaliteitsgegevens uit Perined Insight en spiegelen deze aan hun gegevens uit voorgaande jaren en met het landelijke gemiddelde. Zo nodig worden verbetertrajecten geformuleerd met SMART doelstellingen.

Jaarlijks worden geformuleerde verbetertrajecten gemonitord, besproken en zo nodig bijgesteld.