Beleidsplan

Het VSV of IGO heeft een Missie en Visie geformuleerd.

Door het VSV of IGO wordt een meerjarenbeleidsplan (bv. bedrijfsplan, plan van aanpak, werkplan) opgesteld voor een periode van 3 – 5 jaar, geaccordeerd door alle leden. Dit meerjarenbeleidsplan bevat tenminste de missie en visie van de organisatie, strategische doelstellingen en benodigde middelen. Het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een kwaliteitsjaarplan geschreven met SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerde doelstellingen.

Jaarlijks wordt een kwaliteitsjaarverslag geschreven waarin gereflecteerd wordt op doelstellingen zoals geformuleerd in het jaarplan. Op basis van behaalde resultaten en strategische doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan wordt een nieuw jaarplan opgesteld (aan de hand van de uitkomsten van de PDCA-cyclus.

Bijlagen