Kwaliteit Stap 2: Implementatie ZIG

Stap 2

Implementatie ZIG en basisingrediënten voor Kwaliteitsmanagementsysteem

Vanaf juli 2017 dienen VSV’s en IGO’s een plan van aanpak voor de invoering van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) te hebben geformuleerd.
Zie Tijdpad implementatie ZIG

Dit plan van aanpak ondersteunt de implementatie, signaleert knelpunten en adresseert ze waar nodig. De inspectie houdt toezicht op de implementatie en zal dit monitoren aan de hand van een toetsingskader voor toetsing bij VSV’s en IGO’s. Het implementatieplan van de zorgstandaard is hierbij één van de leidende onderdelen. Zie ook Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Basisingrediënten van het Kwaliteitsmanagementsysteem voor VSV of IGO


Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG)

Op 1 januari 2018 dienen de volgende onderdelen van de ZIG geïmplementeerd te zijn door het VSV of IGO
(Fase 0 uit Implementatieplan):


• Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en Informed Consent
• Kwaliteitsbeleid, inclusief kwaliteitscyclus en indicatoren

Streefdatum 1 januari 2018 voor implementatie onderdelen
(Fase 1 uit Implementatieplan):


• Multidisciplinaire en -lijnoverstijgende samenwerking
• Interprofessioneel geboortezorgteam
• Zwangere en (ongeboren)kind centraal
• Eén vast aanspreekpunt: coördinerend zorgverlener
• Prenatale zorg
• Zorg bij bevalling en geboorte
• Zorg na de bevalling en geboorte
• Acute zorg

Streefdatum 1 januari 2019 voor implementatieonderdelen
(Fase 2 uit Implementatieplan):

• Adequate voorlichting en counseling
• Individueel geboortezorgplan
• Preconceptiezorg
• Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband

Deadline januari 2020 voor implementatieonderdelen (Fase 3 uit Implementatieplan):

• Perinataal Webbased Dossier
• Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden