SMART

Specifiek
Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen: wat, wie, waar, wanneer, welke en waarom:


• Wat willen we bereiken?
• Wie zijn erbij betrokken?
• Waar gaan we het doen?
• Wanneer gebeurt het?
• Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
• Waarom willen we dit doel bereiken?

Meetbaar
Er moet bepaald kunnen worden of het doel ook daadwerkelijk bereikt is. Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Wat is er af als het af is? Doe zo mogelijk een nulmeting, om de startsituatie te bepalen.

Acceptabel
Het is belangrijk dat er draagvlak voor het te bereiken doel is. Iedereen moet het ook willen, anders wordt een doel niet gehaald of beklijft de verandering niet. Hierbij is het belangrijk dat je zoveel mogelijk mensen betrekt bij het kiezen en formuleren van een doelstelling.

Realistisch
Een doel moet wel haalbaar zijn. Dit is belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. Een realistische doelstelling houdt rekening met de praktijk. In geen enkele organisatie kunnen mensen 100% aan één doel werken. Er zijn altijd andere activiteiten, onverwachte gebeurtenissen en afleidingen. Moeilijk bereikbare doelstellingen kun je opsplitsen in kleinere haalbare subdoelstellingen. De tussentijdse resultaten geven telkens nieuwe energie.

Tijdgebonden
Een duidelijke doelstelling heeft een duidelijke einddatum, en bij voorkeur ook een startdatum. Wanneer is het doel bereikt?