Plan

In deze eerste stap formuleer je wat je wilt bereiken, bijvoorbeeld verbeteren. Bij voorkeur aan de hand van de SMART formuleringen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Aan de hand van helder geformuleerde doelstellingen kan later goed beoordeeld worden of wat je met elkaar hebt voorgenomen ook daadwerkelijk gerealiseerd is.

Do

De tweede stap binnen een kwaliteitscyclus is het beschrijven en uitvoeren van activiteiten die nodig zijn om je doel te kunnen bereiken. Beschrijf dit zo helder mogelijk, zodat voor iedereen duidelijk is wat er gedaan moet worden. Neem hierin ook eventueel taakverdeling op: wie doet wat en is waar verantwoordelijk voor.

Check

De derde stap is het evalueren of de doelstellingen ook behaald zijn en of de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het is aan te bevelen om dit regelmatig te doen, bijvoorbeeld elke 3 maanden. Hierdoor kan er bijgestuurd worden indien blijkt dat voorgenomen activiteiten niet zijn uitgevoerd.

Act

De laatste stap is het bijstellen op basis van bevindingen van de evaluatie. Wat is er nog nodig om de doelstellingen te behalen of activiteiten volgens afspraak uit te voeren. Voor de komende periode worden doelstellingen en actiepunten opnieuw geformuleerd.